Logotyp

Language...

Enkät till vårdnadshavare med barn i grundskola

Bjäkenbackens skola F-6

Svara på Skolinspektionens skolenkät!

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett av flera underlag i myndighetens arbete med att granska skolor. Resultatet används även i Skolverkets utbildningsguide.

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att genomföra. Enkäten ska besvaras en gång per barn av någon av vårdnadshavarna eller av vårdnadshavarna tillsammans. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Det är frivilligt att svara på enkäten men varje svar är viktigt för oss - genom att svara på enkäten hjälper du oss att få en så bra bild som möjligt av skolan. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Om du har barn som går i grundsärskola eller förskoleklass behöver du en annan enkätkod. Vänd dig i så fall till skolans rektor.

Tekniska frågor besvaras av Skolinspektionens enkätleverantör Origo Group på tel. 013-465 61 00 eller skolenkaten@origogroup.com. Övriga frågor besvaras via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller epost skolenkaten@skolinspektionen.se

Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen

Starta
Nästa

Jag vill nu besvara enkäten för mitt barn som går i årskurs:

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass ska besvara en annan enkät, vänligen vänd dig till rektor för att erhålla rätt enkätkod

Föregående 1

Först kommer några påståenden om hur ditt barn har det på skolan.

Mitt barn känner sig tryggt i skolan

Föregående 2

Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven

Föregående 3

Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger henne/honom

Föregående 4

Mitt barn uppger ofta att det är svårt att arbeta i klassrummet för att det är så hög ljudnivå

Föregående 5

Nu kommer några påståenden om situationen på ditt barns skola.

I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt

Föregående 6

I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras

Föregående 7

Nu kommer några påståenden om ditt barns klasslärare/mentor.

Mitt barns klasslärare/mentor väcker mitt barns intresse för skolarbetet

Föregående 8

Mitt barns klasslärare/mentor informerar mig om vad som ska göras i skolarbetet

Föregående 9

Nu kommer några påståenden om hur du upplever situationen på ditt barns skola.

Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna

Föregående 10

Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor ger killar och tjejer samma förutsättningar

Föregående 11

Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter

Föregående 12

Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling

Föregående 13

Nu kommer några påståenden om kontakten mellan dig som vårdnadshavare och ditt barns skola.

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan

Föregående 14

Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt

Föregående 15

Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i skolarbetet

Föregående 16

Nu kommer några påståenden om verksamheten på ditt barns skola.

Undervisningen i skolan passar mitt barn

Föregående 17

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära

Föregående 18

När mitt barn har lärt sig något nytt i skolan vill hon/han lära sig mer om det

Föregående 19

 

På utvecklingssamtalen får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt

Föregående 20

På utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns kunskapsutveckling

Föregående 21

Efter utvecklingssamtalet vet jag hur skolan ska arbeta med mitt barns kunskapsutveckling

Föregående 22

Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor säger till dem som stör på lektionerna

Föregående 23

Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för

Föregående 24

Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för

Föregående 25

Får ditt barn särskilt stöd i skolan?

Föregående 26

När det framkom att ditt barn behövde särskilt stöd, blev det då snabbt utrett på skolan?

Föregående 27

När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades då ett åtgärdsprogram?

Föregående 28

Upplever du att ditt barn idag får det stöd hon/han behöver?

Föregående 29

Anser du att ditt barn har behov av särskilt stöd i skolan?

Föregående 30

Nu kommer några frågor om modersmålsundervisning för de barn som har rätt till det.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk (samiska, jiddisch, romani chib, finska eller meänkieli). Tillhör ditt barn någon av de nationella minoriteterna?

Föregående 31

Har du eller annan vårdnadshavare till ditt barn ett annat språk än svenska som modersmål?

Föregående 32

Har ditt barn ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk hemma?

Föregående 33

Har ditt barn erbjudits modersmålsundervisning i skolan?

Föregående 34

Får ditt barn idag modersmålsundervisning i den omfattning som ni önskar?

Föregående 35

Får ditt barn information, t.ex. studiehandledning, på sitt modersmål?

Föregående 36

Nu kommer ett par frågor om elevhälsoarbetet på ditt barns skola.

Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och livssituation.

Föregående 37

Jag upplever att elevhälsoarbetet på skolan är tillräckligt utifrån mitt barns behov.

Föregående 38

Jag upplever att frågor om livsstil och hälsa är viktiga på mitt barns skola

Föregående 39

Nu kommer ett par frågor om fritidshemmet på ditt barns skola.

Går ditt barn i fritidshem?

Föregående 40

Går ditt barn på ett kommunalt eller privat (i enskild regi) fritidshem?

Föregående 41

Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem

Föregående 42

Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem

Föregående 43

Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem

Föregående 44

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande

Föregående 45

Slutligen kommer några påståenden om vad du tycker om ditt barns skola.

Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet

Föregående 46

Jag skulle rekommendera mitt barns skola

Föregående 47

Det var sista frågan. Vill du skicka in dina svar?

 
Föregående